Menu

‘อินทรีย์’ เพื่อความยั่งยืน

0 Comments

เพราะทุกคนต้องทานอาหาร ไม่ว่าจะใช้ชีวิตตามปกติ หรือออกไปท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งอย่างหลังเรื่องอาหารการกินดูจะเป็นเรื่องหลักมากกว่าการใช้ชีวิตในวันปกติ อื่น ๆ ด้วยซ้ำ นั่นจึงทำให้เกิดแนวคิดในการทำให้การท่องเที่ยวมารวมกับวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ทุกคนได้เที่ยวและสุขภาพดีปลอดจากสารเคมีไปพร้อมกัน ก่อนหน้าที่จะมีแนวคิดเรื่อง Organic Tourism แนวคิดที่ใช้การท่องเที่ยวสร้างระบบพัฒนาอาหารอย่างยั่งยืน

เป็นการท่องเที่ยวที่ให้มากกว่ารายได้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เคยมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากภาครัฐ แต่ก็เป็นเพียงการเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่เพาะปลูก อาจจะมีช้อปและชิมรวมเข้าไปด้วย ทว่ากลับไม่เคยมีเรื่องของการเกษตรปลอดภัยสำหรับผู้มาเยือนซึ่งเป็นผู้บริโภคด้วย บริษัท แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) จำกัด (Sustainable Food Lab Thailand) จึงเริ่มขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร โดยได้รับทุนมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านกิจกรรม “กระบวนการร่วมออกแบบการขับเคลื่อน Organic Tourism เพื่อความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อาหาร”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth